Łódź

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi to miejsce dla wszystkich, którzy swoją przyszłość wiążą ze sztuką i projektowaniem. Atrakcyjna oferta dydaktyczna, znakomici wykładowcy i nowoczesne pracownie są gwarancją właściwego przygotowania do wykonywania zawodu oraz dają pewność, iż absolwent sprosta wymogom coraz bardziej konkurencyjnego rynku pracy.

Dwa wydziały Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – Wydział Sztuk Pięknych oraz Wydział Sztuk Projektowych – proponują bogatą ofertę programową, w tym unikalne w skali całego kraju programy projektowania mody (jako jedyna uczelnia publiczna w Polsce oferujemy studentom możliwość uzyskania tytułu magistra w zakresie projektowania ubioru) i biżuterii, a także zastosowania technik teatralnych, filmowych i telewizyjnych. W swojej ofercie edukacyjnej Uczelnia posiada studia doktoranckie oraz bogaty program studiów podyplomowych. Jesteśmy również prekursorem wielu innowacyjnych kierunków, takich jak Food Design czy ilustracja i komiks.

 

 

O uczelni

Oferta kształcenia

fotografia i multimedia
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Instytut Fotografii i Multimediów
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

Fotografia i multimedia to kierunek artystyczny kształcący w zakresie fotografii oraz dyscyplin pokrewnych, z uwzględnieniem specjalistycznego kształcenia teoretycznego. Absolwent kierunku jest przygotowany do prowadzenia indywidualnej działalności zawodowej oraz profesjonalnej aktywności artystycznej, a także podjęcia pracy w sektorze kultury w charakterze kuratora i animatora działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych. Absolwent studiów zdolny jest realizować własne projekty zawodowe oraz artystyczne, korzystając z umiejętności warsztatowych, technologicznych i technicznych w obszarze fotografii i multimediów. Fotografia to coś więcej niż obraz i więcej niż technika. W ASP spotykają się studenci i pedagodzy, aby pracować nad wizualnymi komunikatami, które opowiadają różne historie i powstają w profesjonalnych warunkach. Możesz użyć fotografii, wideo i animacji do wyrażenia siebie. Pracownie specjalistyczne: Pracownia Fotografii – Relacje z Przestrzenią Pracownia Obrazowania Fotograficznego Pracownia Dokumentu Fotograficznego Pracownia Fotografii i Działań Multimedialnych Pracownia Multimediów Pracownia Audiosfery Ponadto do dyspozycji studentów są specjalistyczne warsztaty, studio fotograficzno-filmowe, a także laboratorium fotografii analogowej i cyfrowej oraz dźwięku.

grafika
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: Jednolite stacjonarne
Wydział / Instytut: Instytut Grafiki Artystycznej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

Grafika ma bardzo bogatą tradycję w kulturze europejskiej, jej historia związana ściśle z rozwojem drukarstwa i sięga początków XV wieku. Jest to w pełni autonomiczna dyscyplina artystyczna o szerokich możliwościach, korzystająca jednocześnie z klasycznych technik, jak i nowoczesnych technologii. Instytut Grafiki Artystycznej w ASP w Łodzi został powołany w 2019 roku i kontynuuje działania Katedry Grafiki Artystycznej (powstałej w 1971 roku, wówczas pod nazwą Katedra Grafiki Warsztatowej, z inicjatywy profesorów Romana Artymowskiego, Stanisława Fijałkowskiego i Leszka Rózgi). W początkowym okresie istniały trzy pracownie: drzeworytu, technik metalowych i litografii, w kolejnych latach powstały pracownie: sitodruku, podstaw grafiki warsztatowej, technik cyfrowych i technik łączonych. Studenci podejmujący naukę na kierunku grafika w Instytucie Grafiki Artystycznej mają na pierwszym roku obowiązkowe zajęcia w Pracowni Podstaw Grafiki Warsztatowej, której przedmiotem jest propedeutyka technik graficznych. Celem kształcenia w tej Pracowni jest poznanie specyfiki zagadnień artystycznych i zdobycie podstawowych umiejętności w posługiwaniu się warsztatem graficznym. W kolejnych latach studenci dokonują wyboru dwóch pracowni specjalistycznych w taki sposób, aby w ciągu całych studiów uzyskać zaliczenie minimum dwóch semestrów we wszystkich pracowniach, a w pracowni dyplomowej minimum czterech semestrów.

Studenci mogą wybierać spośród następujących pracowni:

 • Pracownia Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej, w której treścią studiów jest szeroko rozumiana problematyka związana z aspektami artystycznymi i technicznymi druku wypukłego oraz powiązanie jej z problematyką utworu czasoprzestrzennego jakim jest książka artystyczna.
 • Pracownia Technik Wklęsłodrukowych, która daje możliwość poznania i rozwijania tradycyjnych technik druku wklęsłego, jak: sucha igła, miedzioryt, mezzotinta, kolagrafia oraz technik trawionych, jak: akwaforta, akwatinta, odprysk, miękki werniks, a także rzadko stosowanych technik typu: akwatinta solna, lawowana, piaskowa czy technika craclee.
 • Pracownia Technik Litograficznych, w której zakres studiów obejmuje szerokie spektrum technik litograficznych takich, jak: rysunek piórem, pędzlem, prósz, rysunek kredką litograficzną, ossa-sepia, lawowanie, kamienioryt oraz inne rodzaje druku płaskiego.
 • Pracownia Sitodruku, której celem jest umiejętne połączenie problematyki artystycznej z nauczaniem metod warsztatowych umożliwiających świadome korzystanie z pełnego zakresu rozwiązań technologicznych od bezpośredniego wykonywania szablonów, przez użycie emulsji światłoczułej, aż do stosowania reprodukcji fotograficznej.
 • Pracownia Technik Cyfrowych, której założeniem jest przygotowanie studenta do przyszłej samodzielnej pracy twórczej z zastosowaniem komputera jako współczesnego narzędzia graficznego oraz oprogramowania i urządzeń peryferyjnych takich jak: skaner, aparat cyfrowy, tablet, ploter, itp.
 • Pracownia Technik Łączonych, której celem jest samodzielne formułowanie i realizowanie własnych koncepcji artystycznych na drodze poszukiwania oryginalnych rozwiązań ideowych i stylistycznych z wykorzystaniem pełnej gamy możliwości kreacyjno-warsztatowych procesów drukarskich.

Do Instytutu Grafiki Artystycznej należy także Katedra Kompozycji. W Katedrze prowadzone jest nauczanie podstawowe w dziedzinie kompozycji i mediów cyfrowych oraz specjalizacyjne w zakresie sztuki zaawansowanych technologii oraz utworów tworzonych przez łączenie klasycznych i nowych technik realizacyjnych. Pracownie Katedry zajmują się szeroką gamą środków wyrazu artystycznego od rysunku, malarstwa, fotografii, komponowania przestrzeni i utworów czasoprzestrzennych, do wypowiedzi artystycznej o charakterze multimedialnym. W skład Katedry Kompozycji wchodzą:

 • cztery pracownie podstaw kompozycji, które kształcą umiejętności celowego działania w dziedzinie sztuk plastycznych i wizualnych. Autorskie programy poszczególnych pracowni są dostosowane do kierunków studiów, na których są realizowane. Tematy zadań obejmują problematykę związaną z komponowaniem utworów na płaszczyźnie, w przestrzeni i w czasie.
 • Pracownia Kompozycji Intermedialnej
 • Pracownia Podstaw Mediów Cyfrowych, w której studenci uzyskują, systematyzują oraz stosują w praktyce wiedzę z zakresu wybranych problemów technicznych i artystycznych współczesnych mediów cyfrowych. Studiowanie w pracowni ułatwia właściwy wybór pracowni specjalizacyjnych w Katedrze Kompozycji, w Instytucie Grafiki Artystycznej a także w innych pracowniach Wydziału Sztuk Pięknych.
 • Pracownia Obrazu Cyfrowego (w zakresie specjalizacji multimedia), w której studenci zdobywają pogłębioną wiedzę na temat sztuki mediów elektronicznych. Uczą się podstaw programowania i poznają etapy procesu tworzenia dzieła generatywnego w środowisku programistycznym Processing. Realizują różnego typu utwory wizualne oraz użytkowe projekty graficzne, w których brane są pod uwagę istotne cechy obrazu cyfrowego: multimedialność, czasoprzestrzenność i interaktywność.
 • Pracownia Obrazu w Przestrzeni (w zakresie specjalizacji multimedia), która kształci studentów w zakresie klasycznych oraz cyfrowych technologii tworzenia i powielania obrazu. W Pracowni poprzez odpowiednio dobraną tematykę zadań oraz wspieranie eksperymentów warsztatowych stawia się na rozwijanie nowych możliwości twórczych i na uzyskiwanie różnorodnych stylistyk prac. Studenci mogą realizować swoje projekty w dowolnej przestrzeni np. w obrębie pracowni, uczelni ale także na obszarze miasta czy kraju.

Zaplecze techniczne katedry stanowią odpowiednio wyposażone sale dydaktyczne, laboratorium cyfrowe oraz warsztat techniczny.Grafika artystyczna to dziedzina sztuki, w której dzieła powstają w efekcie procesu druku.

Czego nauczysz się na kierunku grafika?

Szeroka oferta programowa kierunku grafika obejmuje wszystkie klasyczne, a także te najbardziej współczesne metody druku, pozwala studentom dokonać swobodnego wyboru techniki, która najlepiej odpowiada ich artystycznym aspiracjom. We wszystkich pracowniach dydaktyka oparta jest o autorskie programy stworzone przez kierujących nimi profesorów, wybitnych i uznanych w swojej dziedzinie twórców. Programy dydaktyczne zostały tak skonstruowane aby proces kształcenia dostosowywał się do indywidualnych predyspozycji intelektualnych, preferencji stylistycznych, uwzględniał możliwości manualne każdego studenta oraz skutecznie wspierał ich twórczą inwencję. Tą drogą edukacja artystyczna zmierza w kierunku zachowania odrębności i oryginalności postawy twórczej swoich adeptów. A to jest głównym warunkiem osiągnięcia celów jakie stawia przed sobą Instytut Grafiki Artystycznej. Absolwent Instytutu Grafiki Artystycznej posiada szeroką wiedzę, wysokie umiejętności i doświadczenie w osiąganiu zindywidualizowanej intelektualnie i stylistycznie kreacji graficznej. Jest przygotowany do samodzielnego formułowania założeń tematycznych swoich dzieł, dokonywania wyboru techniki i metod postępowania, a także do sprawnego, profesjonalnego posługiwania się warsztatem. Rozumie znaczenie i implikacje artystyczne tkwiące w logice spójności idei i sposobów jej wyrażania. Potrafi podejmować właściwe decyzje podczas rozwiązywania problemów formalno-warsztatowych oraz definiować kryteria i korzystać z nich dla samooceny oraz analitycznego wartościowania dzieł sztuki. Tak więc posiada pełne kwalifikacje przynależności do grona artystów grafików.


Ilustracja i komiks z elementami preprodukcji gier i filmów
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://podyplomowe.asp.lodz.pl

malarstwo
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: Jednolite stacjonarne
Wydział / Instytut: Instytut Malarstwa i Rysunku
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

Kierunek malarstwo jest najmłodszym kierunkiem studiów łódzkiej uczelni. Powstał w roku akademickim 2016/2017. Studia na kierunku malarstwo prowadzone są w profilu praktycznym. Kształcenie realizowane jest przy założeniu, że ponad połowę programu studiów obejmują ćwiczenia kształtujące umiejętności uzyskiwane zarówno podczas warsztatów w uczelni i na plenerach, jak i tych zewnętrznych – prowadzonych przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza Akademią. Głównym celem praktyki zawodowej jest poznanie przez studentów specyfiki pracy artystów plastyków m.in.: w teatrach, studiach i wytwórniach filmowych, wydawnictwach książkowych, galeriach, muzeach, agencjach reklamowych i wydawniczych, instytucjach kulturalno-oświatowych. Studia te, oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych w dziedzinie malarstwa lub rysunku na poziomie magisterskim, umożliwiają również zdobycie wiedzy z zakresu dyscyplin pokrewnych – historii sztuki i kultury, analizy i interpretacji dzieła sztuki, z uwzględnieniem najnowszych tendencji w sztuce współczesnej. Ukończenie studiów na kierunku malarstwo pozwala więc wypracować solidne podstawy dla różnych form aktywności artystycznej i intelektualnej.

Malarstwo i rysunek
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
uwagi:

Opis kierunku:

https://podyplomowe.asp.lodz.pl

Moda i trendy – projektowanie ubioru, druku na tkaninie i akcesoriów
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://podyplomowe.asp.lodz.pl

Projektowanie architektury wnętrz
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
uwagi:

https://podyplomowe.asp.lodz.pl

Projektowanie biżuterii
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://podyplomowe.asp.lodz.pl

Projektowanie graficzne
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
uwagi:

Opis kierunku:

https://podyplomowe.asp.lodz.pl

projektowanie graficzne
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Instytut Projektowania Graficznego i Informacji Wizualnej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

Studia na kierunku projektowanie graficzne realizowane są w Instytucie Projektowania Graficznego i Informacji Wizualnej. Celem Instytutu jest działalność dydaktyczna oraz naukowo-badawcza w zakresie projektowania graficznego oraz informacji wizualnej. Do najważniejszych celów dydaktycznych należy specjalistyczne wykształcenie studenta mogącego z powodzeniem po ukończeniu studiów podjąć pracę grafika projektanta. Ważnym aspektem w procesie dydaktycznym jest zachowanie równowagi pomiędzy współczesną technologią cyfrową a technikami klasycznymi, manualnymi. Ich świadome wykorzystanie w procesie dydaktycznym oraz twórczym połączone jest z wiedzą teoretyczną z zakresu historii designu. Instytut posiada sale ćwiczeniowe wyposażone w komputery Apple, oprogramowanie Adobe, Affinity, Maxon itp., multimedialne sale projekcyjne oraz nowoczesne studio fotograficzne. Instytut powstał na bazie dydaktycznej Katedry Projektowania Graficznego założonej w1971 r. w ramach Wydziału Grafiki i Malarstwa. Jej współzałożycielami oraz wieloletnimi dydaktykami byli wybitni profesorowie, min.: Stefan Krygier, Bogusław Balicki, Stanisław Łabęcki, Jerzy Treliński. Dzięki doświadczeniu naszych pedagogów, poszanowaniu tradycji oraz wypracowanym modelom dydaktycznym, a także z nieustannie modernizowanym zapleczem technicznym, stworzona przez nasz Instytut oferta edukacyjna należy do ścisłego grona najlepszych w Polsce. przez nas tryby uczenia spełniają potrzeby współczesnego rynku.