Łódź

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi to silna i solidna szkoła wyższa, która działa na rynku już 26 lat.  W tym czasie wykształciła ponad 82 tysiące kreatywnych absolwentów.  Akademia posiada 3 wydziały w Łodzi oraz 6 Wydziałów Zamiejscowych w: Sieradzu, Wodzisławiu Śląskim, Warszawie, Świdnicy, Trzciance i Jaśle.

O uczelni

Oferta kształcenia

Arteterapia
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/22/lodz/arteterapia

Kierunek o profilu doskonalącym - studia przygotowujące do pracy poza systemem oświaty. Celem Studiów Podyplomowych z Arteterapii jest uzupełnienie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania.

Arteterapia w edukacji i terapii
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/173/wz-wodzislaw-slaski/arteterapia-w-edukacji-i-terapii

Celem kierunku jest kształcenie specjalistów posiadających umiejętności w zakresie terapii, rozwoju i edukacji poprzez sztukę, przygotowanych do wspierania dzieci, młodzieży, dorosłych, a także osoby starsze i niepełnosprawne. Uczestnicy studiów poszerzą swoją wiedzę specjalistyczną oraz kompetencje, co pozwoli na podejmowanie działań w zakresie artystycznym i społecznym niezbędnym do prowadzenia procesu arteterapeutycznego.

Asystent rodziny
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: psychologiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/21/or-grudziadz/asystent-rodziny

Celem Podyplomowych Studiów „Asystent rodziny” jest przygotowanie uczestników studiów do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272 poz.1608).

Audyt śledczy
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/249/lodz/audyt-sledczy

Przygotowanie uczestników do pracy i prowadzenia audytu śledczego przy wykorzystaniu narzędzia analizy śledczej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/60/lodz/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy

Studia podyplomowe BHP, przygotowują uczestników do pełnienia obowiązków pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez zapoznanie ich z aktualną wiedzą w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach BHP.

Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia w formie on-line
Opis kierunku:

http://www.ckp-lodz.pl/studia/244/bezpieczenstwo-panstwa-i-zarzadzanie-kryzysowe

Celem studiów jest nabycie przez absolwentów specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa i zarządzania kryzysowego.

Bezpieczeństwo wewnętrzne
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Ekonomii i Zarządzania
rodzaj studiów: humanistyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ahe.lodz.pl/bezpieczenstwo-wewnetrzne

Specjalności: bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mienia, obronność państwa i służby mundurowe, zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
Wydział / Instytut: Ekonomii i Zarządzania
rodzaj studiów: humanistyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
Studia również w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ahe.lodz.pl/bezpieczenstwo-wewnetrzne

Specjalności: bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mienia, obronność państwa i służby mundurowe, zarządzanie kryzysowe

Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/237/lodz/bibliotekoznawstwo-z-elementami-zarzadzania-informacja-cyfrowa-poza-systemem-oswiaty

Studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa z elementami zarządzania informacją cyfrową pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w bibliotece oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Program został poszerzony o elementy zarządzania informacją cyfrową. Studia przygotowują do pracy poza systemem oświaty.

Choreoterapia w edukacji
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/25/lodz/choreoterapia-w-edukacji

Kierunek o profilu doskonalącym - studia przygotowujące do pracy poza systemem oświaty. Celem studiów jest zwiększenie kompetencji metodycznych nauczycieli. Absolwent studiów posiada umiejętność rozwijania aktywności ruchowej dziecka w działaniach edukacyjnych i terapeutycznych. Zna szereg metod i technik wspierających ruchowy, poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka; wie jak wykorzystać taniec i ruch, żeby pomóc dziecku, które słabo czyta i pisze, ma problemy z koncentracją uwagi i utrzymaniem równowagi, nie potrafi nawiązać kontaktu z rówieśnikami. Absolwent studiów potrafi zbudować ciekawą choreografię w małych formach teatralnych; prowadzi atrakcyjne zajęcia dydaktyczne poprzez wykorzystanie ruchu.